Solutions

In de transitie van fossiele energie naar duurzame energie-opwekking speelt ‘ocean energy’ een steeds grotere rol. Deze energievariant is immers niet alleen duurzaam, maar vooral betrouwbaar (waterkracht is er altijd) en voorspelbaar (de mate van waterkracht is goed te voorspellen). Naast deze zeer waardevolle eigenschappen maken de diverse ontwikkelingen wereldwijd het mogelijk om ocean energy op korte termijn grootschalig en commercieel uit te rollen.

Offshore getijdenenergie

De open zeeën wereldwijd leveren iedere dag weer een grote hoeveelheid energie uit getijden. Deze energie wordt op dit moment vooral nog gewonnen in gebieden waar het water snel stroomt, bijvoorbeeld een engte tussen twee (ei)landen. Voorbeelden zijn de Atlantische kusten van Verenigd Koninkrijk (Wales, Schotland), Frankrijk (West Normandië) en Canada. De open ruimte is vooral geschikt voor grote vrije-stromingsturbines. Deze turbines worden nu voornamelijk in Frankrijk en Verenigd Koninkrijk ontwikkeld en gedemonstreerd. Alternatieve technologieën en oplossingen komen echter in hoog tempo op.

Offshore projecten vergen door de hoge kosten van offshore activiteiten ver doorontwikkelde turbines en systemen. Dit zal op korte termijn realiteit zijn. BT Projects heeft de maritieme expertise en de hands-on ervaring om dergelijke projecten te ontwikkelen; van het scouten van technologieën en projectlocaties, ‘verification en validation’ van relevante technologieën, betrouwbare haalbaarheidsanalyses inclusief uitgebreide risicoanalyses, en compleet gefinancierde business cases. Daarnaast zijn we uitstekend toegerust om in de bouw en het management een leidende rol te vervullen.

solution-tidal

solution-energiedijk

Energiedijken

Een energiedijk combineert de technologie van een waterkering met een getijdencentrale. Aan de energiekant vormt de (onshore) energiedijk een civiele constructie die de stroming kanaliseert naar de turbines. Naast conventionele waterkracht (rivierenergie/stuwdammen) en vrije stroming- getijdenenergie midden op zee (offshore) is de energiedijktechnologie een derde vorm van hydrokinetische energie. Het heeft eigenschappen die vergelijkbaar zijn met waterkracht, zoals de gestuwde stroming en bijbehorend verval, en de onshore locatie. Het is echter ook getijdenenergie, zout water, een beperkt verval (maximaal 15 meter, in Nederland maximaal 4 meter).

De turbines van een energiedijk verschillen door de bovenstaande mix van eigenschappen. Vrije-stromingsturbines zijn groter bij een gelijk vermogen, als gevolg van de beschikbare ruimte en de veelal lagere snelheden in de vrije stroming. Energiedijken in Nederland (en elders in de wereld in Delta regio’s) kenmerken zich door ook met klein verval, (VLH – (very) low head, minder dan 4 meter) een rendabele energiecentrale te kunnen realiseren. Daarnaast hebben energiedijken een geringe ecologische impact; te denken valt aan hoge visveiligheid, geen stuwmeren upstream en droogtegebieden downstream, morfologie.

Energie uit rivieren

Energie uit rivieren is reeds decennia in beeld. Deze vorm van CO2-arme energie is de oudste én de grootste wereldwijd, in de vorm van stuwdammen en zowel oude  als moderne watermolens. Een nadeel van deze conventionele technieken is de ecologische impact: de visveiligheid van de turbines is vaak niet conform de nieuwe eisen, de impact van een stuwmeer upstream en de relatieve droogte downstream is groot. Moderne rivier-installaties geven antwoord op deze nieuwe aanvullende eisen van eigenaren/beheerders. BT Projects heeft de kennis en het netwerk van partners om moderne rivierprojecten op rendabele wijze te exploiteren.

solution-rivierenergie

foto-ttc1

Technologie testcentra

Eén van de doelstellingen van BT Projects is de industrie van getijdenenergie een push forward te geven, door middel van Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC Grevelingendam). Het TTC Grevelingendam is meer dan een testcentrum: het levert support aan productontwikkelaars over het gehele ontwikkelingstraject, van idee tot commercieel product (turbine of component daarvan), in samenwerking met haar netwerk aan specialisten. Dit zijn zowel professionals uit de markt op de relevante kennisgebieden als de onderzoeks- en onderwijscentra in Nederland en Europa. En het netwerk groeit: TTC-GD mag zich verheugen in interesse van bedrijven en instituten wereldwijd. De ervaring die wordt opgedaan met de realisatie van dit centrum kan van groot nut zijn bij realisatie van vergelijkebare centra elders in de wereld en/of in een andere industrie. Naast een centrum voor de ontwikkeling van turbinetechnologiën is TTC-GD een demonstratieproject voor Energiedijken.

Innovatieve zonne-energie

Zonne-energie (PV- photo voltaïcs) geniet inmiddels zeer grote belangstelling. In Nederland groeit het aantal projecten gestaag; zowel kleine (individuele) als grote (veelal coöperatieve) projecten. Dat is logisch, want de projecten zijn in het bestaande belastingklimaat zeer rendabel. In het buitenland, met name in de zonnige gebieden, is dat nog beter: projecten met een kostprijs van minder dan $3,00/kWh worden al gerealiseerd. De technologieën zijn behoorlijk uitontwikkeld, vaak worden technologieën op kleine schaal geoptimaliseerd. Er zijn echter ook nieuwe ontwikkelingen die (weer) “disruptive” kunnen zijn in deze markt. BT Projects is voor deze ontwikkelaars een interessante en betrouwbare partner om de technologie op een professionele manier naar commerciële fase te brengen. Wij zijn zeer geïnteresseerd in dergelijke technologieën.

solution-solar

solution-wind

Nieuwe concepten in windenergie

Ook windenergie is ondertussen een volwassen industrie. Onshore en nu zelfs offshore windprojecten worden voor een kostprijs gerealiseerd die gelijk of zelfs lager ligt dan fossiele-energiecentrales. Helaas kent de technologie ook een groeiende weerstand als gevolg van de gepercipieerde ‘landschapsvervuiling’. BT projects respecteert deze perceptie en maakt zich sterk voor oplossingen door nieuwe concepten,  met nieuwe of bestaande technologie, die dat verstorende gevoel wegnemen.

Energieopslag

De onbalans op de elektriciteitsmarkt is groot. Netbeheerders hebben de verantwoordelijkheid om vraag en aanbod op ieder moment op elkaar af te stemmen. In het verleden was dit al een enorme klus; in deze transitieperiode met nieuwe en veel kleinschalige energieproductie is dat proces nog complexer geworden. Tot nu heeft de netbeheerder dit op kunnen lossen door enkele elektriciteitscentrales ‘op afstand’ te sturen, op basis van de vraag. Met de relatief stabiele productie van gas-, kolen- en kerncentrales was dat redelijk goed te managen. Het leverde echter ook inefficiëntie op van deze gestuurde centrales. De inefficiëntie neemt in deze transitieperiode toe, waardoor emissies en kosten oplopen. Energieopslag wordt daarom dé economische en milieuvriendelijke oplossing. De ontwikkeling van energieopslagsystemen heeft een vlucht genomen, met oplossingen als batterijen (chemische oplossing), waterbuffering, vliegwielen, Power2Gas en Power2Liquids. Alle varianten hebben hun specifieke voor- en nadelen en bevinden zich in hun eigen ontwikkelingsfase. BT Projects ondersteunt ontwikkelingen in energieopslag. We ontwikkelen in samenwerking met diverse partners, een groot demonstratieproject bij TTC Grevelingendam. Ook op andere locaties zetten wij onze expertise op dit gebied graag in; zowel met bestaande technieken als met nieuwe technologieën.

Geïnteresseerd in onze aanpak?

Als u meer wilt weten over onze diensten en ambities:

Neem contact op