Tidal Technology Center
Grevelingendam

Na de voltooiing in 2019 zal Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) aan leveranciers van technologie in getijdenenergie de mogelijkheid bieden hun producten te testen, certificeren, valideren en demonstreren in een volledig ‘live’ getijdenomgeving. Ook zal TTC-GD voorzien in de demonstratie van turbines met een totaal vermogen tussen 0.5 en 1.0 MW electriciteit.

Achtergrond

De markt voor waterkracht oplossingen in rivieren en oceanen ontwikkelt zich in hoog tempo. Er is wereldwijd een grote vraag naar locaties waar leveranciers van waterkracht technologieën hun innovatieve producten kunnen testen, demonstreren en certificeren in een realistische  zeewater omgeving, liefst met getijdenwerking. De Grevelingendam met daarin de Flakkeese Spuisluis is deel van de Deltawerken, de Nederlandse stormvloedkering. Het is een ideale plek voor een centrum voor innovatie rond getijdenenergie: het Tidal Technology Center Grevelingendam. BT Projects werkt er hard aan om deze ‘innovatieve infrastructuur’ in 2019 operationeel te hebben en daarmee mede een platform voor de ontwikkeling van de waterkrachtsector te creëren.

Basis-informatie

Installatie
3 testgoten, afmetingen 3.0 tot 10.5m breed, 5.75 meter diep

Certificering
Monitor en datalogsystemen
Verificatie en validatie

Demonstratie
Turbines van 0.5-1.0 MW

Output
2,5 MWe, ten behoeve van 2.000 huishoudens

Planning
Realisatie en ingebruikname in 2019

Opslagsystemen voor vraaggestuurde levering van elektriciteit: ‘Grevelingen on-Demand’

TTC-GD zal in de toekomst worden uitgebreid met diverse opslagsystemen teneinde een demonstratie te vormen voor stabiele en betrouwbare vraag-gestuurde levering van elektriciteit, Grevelingen on-Demand. Systemen als waterbuffers, vliegwielen en batterijsystemen worden in beschouwing genomen. Ook wordt gekeken naar een combinatie / samenwerking met projecten in de regio op het gebied van Power-to-Gas en Power-to-Liquids, en innovatieve solar energy oplossingen.

Onderzoeksplatform

Het TTC-GD bestaat uit 3 testgoten, variërend in breedte. Hierdoor kunnen geheel juist gedimensioneerd getijdenturbines, watermolens en de bijbehorende componenten worden getest, gecertificeerd en gedemonstreerd. De locatie is daarnaast ook ideaal voor onderzoek naar waterkracht in al haar facetten: de impact ervan op de morfologie (de structuur en vorm van planten en dieren in hun leefomgeving), op stromingspatronen, de milieu-impact en vele andere variabelen. TTC-GD zal   ook demonstratieturbines beschikbaar stellen voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden.

Bereikbaar vanaf de weg, kosteneffectief

Toegang tot TTC-GD is eenvoudig en ’24/7′ mogelijk vanaf de weg: ‘onshore tidal energy’. Er zijn geen dure offshore installatie- en exploitatiemiddelen nodig of beperkingen als gevolg van beperkingen die door weersfactoren worden opgelegd. Daardoor worden kosten bespaard en wordt vertraging in de ontwikkeling vermeden. Het is daarmee de perfecte en goed beheersbare oplossing voor de ontwikkelingsfase tussen testtanks in laboratoriumomgeving en offshore testsites.

Certificering

TTC-GD zal uitgebreide faciliteiten bieden voor onderzoek, metingen en datavergaring. Met diverse betrokken instanties wordt aan certificering en standaardisatie gewerkt om een volwaardig centrum voor certificering in getijdenenergie te worden.

Tijdlijn

TTC-GD wordt aangesloten op de reeds bestaande ‘Flakkeese Spuisluis’. De spuisluis is in 2018  door Rijkswaterstaat volledig gerenoveerd waarna TTC-GD is gestart met de bouw.  De bouw van het TTC-GD in de Grevelingendam is na de winterstop hervat met staalwerkzaamheden en het storten van beton. Deze bouwfase zal naar verwachting klaar zijn rond 1 oktober 2019.

Werk in uitvoering

Photo’s © Dirk-Jan Gjeltema